01-03-2010

Uruchomione e-Usługi

Informujemy że zostały uruchomione eUsługi w Gminie Lipowa.


Archiwum

Aktualności

06-08-2009 | INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 9/A/2009 na:
„Zakup, instalację i wdrożenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów oraz Elektronicznej Skrzynki Podawczej wraz z modułem integracyjnym do współpracy z platformami SEKAP i ePUAP oraz pozostałego oprogramowania typu back-office wraz ze szkoleniami".

ogłoszonego dnia 15.07.2009r w BZP numer ogłoszenia 238350, na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń.
Gmina Lipowa informuje, że w dniu 6 sierpnia 2009r dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu nr 9/A/2008 na:
Zakup, instalację i wdrożenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów oraz Elektronicznej Skrzynki Podawczej wraz z modułem integracyjnym do współpracy z platformami SEKAP i ePUAP oraz pozostałego oprogramowania typu back-office wraz ze szkoleniami".

Do dnia 28 lipca 2009r do godz. 10:00 wpłyneła 1 oferta.

Jako jedyna ważna, wybrana została do realizacji oferta złożona przez:

Firmę „REKORD” Systemy Informatyczne Sp. Z o.o. Bielsko Biała ul. Kasprowicza 5
Cena jest jedynym kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu. Oferta jest zgodna z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała 100 punktów. W związku z tym na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wybiera się tą ofertę jako najkorzystniejszą.

Cena oferty wynosi: 237 787,70 zł brutto.